Marhalah At-Takwin: Pandangan dan Penerangan

4.1 Berhenti Sejenak Di Antara Dua Marhalah

Kita telah terangkan bahwa dakwah mempunyai tiga marhalah: pengenalan, pembentukan dan pelaksanaan. Setelah kita sentuh marhalah ta’rif (pengenalan) dan sebelum memasuki marhalah takwin (peringkat pembentukan) kita perlu berhenti sejenak untuk meneliti sudut-sudut kejiwaan dan persediaan perasaan yang mesti ada supaya cita-cita yang ingin dicapai dari marhalah takwin dan persediaan du’at dapat dilahirkan dan diwujudkan di alam nyata atau dapat direalisasikan di muka bumi.

Sesungguhnya tugas, tanggungjawab dan agungnya cita-cita yang kita hendak bangun itu membuat kita sentiasa merasa perlu untuk menyediakan individu-individu muslim atau seberapa banyak pendukung dakwah yang ikhlas dan layak memikul amanah dan menunaikannya menurut rupa dan bentuk yang lebih sempurna, terutama setelah kita tahu bahwa membangun insan adalah penting dan lebih susah daripada membangun kilang-kilang.

Sesungguhnya tidak banyak yang layak memikul beban dakwah ini kecuali orang dapat meliputinya dengan segala jurusan, yang sanggup, mampu dan rela mengorbankan diri, harta, waktu dan kesihatannya untuk urusan dakwah dan tugas yang didukungnya.

Tidak mungkin akan lahir kesungguhan, ketekunan dan usaha yang sebenarnya kecuali setelah dakwah itu menguasai akal dan fikirannya, sejalan dengan jiwa dan hatinya, menjadi darah dan dagingnya, menjadikan semangatnya menyala-nyala dan sukmanya berkobar-kobar untuk merealisasikanya di dalam waqi’ al-amri (di dalam kenyataan hidup).

Lantaran al-iman al-amiq bi al-dakwah (iman yang mendalam terhadap dakwah) menjadi dasar yang pertama di dalam mencapai kejayaan. Kita memerlukan jiwa-jiwa yang hidup, yang kuat, yang muda belia, hati-hati yang segar yang sentiasa berkobar-kobar, rasa cemburu yang sentiasa bemyala-nyala, jiwa-jiwa yang berinisiatif, lincah, segar bugar dan cergas. Kerana Islam menghendaki di dalam hati individu mempunyai sentimen dan perasaan yang mampu membedakan yang benar dan salah.

Islam mengajarkan supaya seseorang itu mempunyai kemauan yang tinggi dan tegas, dan tidak mengenal lemah, tidak setengah-setengah membela kebenaran. Islam mau penganutnya mempunyai badan yang sehat sejahtera dan mampu memikul berbagai tugas dan kewajiban Islam dengan sebaik-baiknya.

4.2 Marhalah At-Takwin dan Persediaannya

Sesungguhnya marhalah di’ayah, (penerangan, memperkenalkan, menggambarkan tentang dakwah dan cara penyampaiannya kepada orang banyak dalam setiap lapisan masyarakat) jika tidak diiringi dengan marhalah at-takwin (peringkat pembentukan dan pemilihan para pendukung dan penolong terdiri dari golongan Ansar dan Hawariyyin) serta persediaan tentara dan mengatur taktik barisan dari kalangan orang-orang yang diseru, kemungkinan menyebabkan segala usaha yang telah dikorbankan di dalam penerangan dan penyebaran dakwah menjadi sia-sia dan hilang begitu saja.

Kesadaran rohani yang lahir dari marhalah ta’rif (peringkat pengenalan) tidak boleh
dibiarkan musnah dan padam begitu saja, tetapi mesti dibersihkan dan diarahkan ke dalam jiwa supaya bertindak dan berusaha membuat perubahan dan kemajuan yang sejati dalam diri sendiri.

Medan yang pertama untuk pembentukan dan perubahan bermula dari dalam diri terlebih dahulu dan benarlah Allah Yang Maha Agung tatkala berfirman:

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka ". (Ar-Ra’ad: ll)

Banyak kalangan muslim yang kita seru pada hari ini telah dilahirkan dan dibesarkan di dalam masyarakat yang jauh dari hakikat Islam dan intisarinya, satu masyarakat yang dikuasai oleh adat dan tradisi yang telah rusak, yang telah meresapi jiwa mereka dan menyatu dalam kehidupan mereka.

Jadi para pendukung dakwah yang menyeru manusia ke jalan Allah dan mengajak manusia kepada cara hidup Islam mestilah memberi perhatian dan usaha yang serius dalam: membersihkan diri mereka dari segala adat lapuk jahiliah lantas menghiasi diri mereka dengan adat-adat Islam, akhlak-akhlak Islam dan membentuk hidup manusia menurut acuan Islam dan cara hidup Islam.

"Shibghah Allah. Dan siapakah yang lebih baik shibghahnya daripada Allah? Dan hanya kepada-Nyalah kami menyembah." (Al-Baqarah: 138)

Perubahan ini mestilah bermula dari dalam diri yang telah diberi minum dengan akidah tauhid, mengesakan Allah dan mengecapi halawatul iman (kemanisan iman) dan dapat dijelmakan pada seluruh anggota jasmani dan menguasai setiap aspek kehidupan.

Marilah kita renungkan keindahan perumpamaan dan kata-kata yang telah diucapkan oleh Imam Hassan Al-Hudhaibhi rahimahullah mengenai pengertian ini tatkala beliau berkata:

"Tegakkanlah daulah Islam di dalam hatimu, niscaya dia tegak di atas bumi kamu."

4.3 Individu Muslim Yang Kita Kehendaki

Muslim hari ini mempunyai jumlah yang begitu banyak, tetapi tidak mempunyai mutu yang istimewa seperti muslim pada generasi pertama di zaman Rasulullah s.a.w. Mereka tidak mampu mengubah rupa dan suasana yang telah rusak. Lantaran itu mereka tidak mampu membangunkan daulah al-haq wal iman, tidak mempunyai mutu yang membolehkan mereka menghapuskan yang batil dan merealisasikan kebenaran dengan pertolongan Allah.

"Demikianlah Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manafaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan." (Ar-Ra’ad: 17)

Kita menghendaki dari saudara muslim yang benar supaya menjadi muslim yang lurus akidahnya, sehat ibadahnya, teguh akhlaknya, terdidik fikirannya, kuat badannya, yang mempunyai usaha, yang sanggup berdikari yang berkorban untuk diri sendiri dan orang lain, sanggup memerangi hawa nafsu, yang menjaga waktunya dengan sebaik-baiknya, berdisiplin dalam segala urusannya dan nilai-nilai lain yang asasi di dalam membentuk aktivis dakwah.

Sesungguhnya mempersiapkan lelaki unggul yang mempunyai mutu seperti di atas memerlukan usaha yang sungguh-sungguh, ketekunan yang berterusan, kesabaran dan ketabahan yang utuh. Muslim demikianlah yang akan mampu dan sanggup membangun rumahtangga Islam yang mulia. Dia akan bergerak, bertindak dan berusaha membangun masyarakat Islam. Lalu membentuk pandangan umum dan cara berfikir umum secara Islam dan terus membentuk teras (dasar) yang kuat, yang di atasnyalah dapat ditegakkan harakah Islam (gerakan Islam) sebagai benih bagi daulah dan khilafah Islam. InsyaAllah Taala.

Oleh kerana itu, kita dapati imam kita As-Syahid Hassan Al-Banna Rahimahumullah
memberikan perhatian yang sewajarnya kepada individu muslim dan berusaha mempersiapkannya.

Langkah-langkah ini adalah mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w yang telah mempersiapkan angkatan mukmin yang pertama yang telah dibentuk di madrasah Rasulullah s.a.w yang kemudiannya membangunkan daulah Islam yang kuat, agung dan teguh.

Usrah-usrah, pasukan-pasukan, angkatan-angkatan, ceramah, forum-forum, majlis-majlis diskusi, pelajaran, taskif, haiking, operasi ketenteraan, risalah-risalah, sebaran-sebaran, lembaran-lembaran surat kabar dan majalah yang telah, sedang dan akan terus kita buat, semuanya itu dinamakan wasilah atau jalan dan alat untuk mempersiapkan individu muslim secara perlahan di dalam persiapan ini.

Bermula dari seorang anggota jamaah, kemudian manjadi pemuda yang berdisiplin, kemudian sebagai seorang pemuda yang beramal seterusnya menjadi anggota mujahid yang berjihad dan berjuang bersama jamaah Islam.

4.4 Ciri-ciri utama Seorang Al-Akh Al-Mujahid

Sesungguhnya al-akh mujahid yang berjuang dan berjihad, atau aktivis dakwah, pendukung dakwah mestilah mempunyai tahap pemahaman yang tinggi terhadap agamanya, kefahaman yang syumul, lengkap dan murni dari Kitab Allah dan Sunnah Rasulullah s.a.w. Dia mesti mempunyai tingkat keikhlasan yang besar supaya menjadi tentara dakwah, tentara akidah dan fikrah. Bukan tentara yang mengejar ganjaran dan tujuan kebendaan semata-mata, bukan angkatan yang semata mencari kepentingan diri sendiri.

Dia mengutamakan kerja dari perkataannya. Apa yang dikatakan, itulah yang dilakukan setelah dia mengenali jalan dan mengikhlaskan niatnya kerana Allah semata-mata. Dia membulatkan dirinya untuk dakwahnya (dakwah Islam) dan membebaskan dirinya dari segala prinsip selain Islam dan dari manusia yang tidak menyetujui dakwah Islam.

Lantas dia menyediakan dan melengkapkan dirinya untuk berjihad pada jalan Allah demi meninggikan kalamullah dengan mengorbankan segala yang mulia dan yang mahal dari jiwa, harta, waktu dan usaha.

"Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan syurga untuk mereka ". (At-Taubah: 111)

Dia akan terus menerus berjihad dan berdakwah pada jalan Allah, menuju cita-cita walau berapa lama pun masa hinggalah dia terkorban di dalam jihad itu. Lantas ia mencapai salah satu kebaikan yaitu syahid atau mencapai tujuan dan cita-citanya.

"Di antara orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah, maka di antara mereka ada yang gugur. Dan di antara mereka ada yang menunggu-nunggu dan mereka tidak sedikitpun mengubah (janjinya) ". (Al-Ahzab : 23)

Lelaki akidah dan tentara dakwah dituntut supaya melatih dirinya dan beriltizam mematuhi perintah pemimpin jamaah dan melaksanakannya di waktu senang atau susah, di waktu suka atau benci karena sesungguhnya jalan dakwah itu adalah jihad yang tidak boleh berhenti dan tidak boleh dielakkan. Dakwah dan jihad adalah satu perjuangan yang berterusan untuk sampai kepada tujuan.

Segala ujian dan dugaan yang hebat serta dahsyat tidak akan mampu diharungi kecuali oleh orang-orang yang benar. Tidak ada sesuatu yang boleh menjamin kemenangan kecuali ketaatan dan persaudaraan yang benar yang berdiri di atas cinta-mencintai dan kasih sayang di antara orang muslim yang lain. Tahap persaudaraan paling minim ialah terpelihara hatinya dari bersangka buruk terhadap saudara muslim yang lain. Setinggi-tinggi tahap persaudaraan itu ialah mengutamakan saudaranya yang muslim lebih dari daripada kepentingan dirinya sendiri
.
4.5 Perkataannya, Perbuatannya dan Jihad

Oleh kerana itu, kita lihat banyak orang yang hanya pandai berkata-kata tapi tidak beramal, ada yang beramal tapi bukan seorang mujahid, dan lelaki mujahid saja (jihad yang tidak benar) bukan merupakan mujahid yang bijaksana yang mampu membawa hasil yang menguntungkan dengan pengorbanan yang paling sedikit.

Ini sesuai dengan apa yang telah diterangkan oleh Al-Imam Asy-Syahid Hassan Al-Banna di dalam Al-Ta’rif :

"Sesungguhnya banyak orang yang mampu berkata-kata dan sedikit dari mereka yang
bertahan dalam beramal dan bekerja. Tidak banyak pula dari yang sedikit itu yang mampu memikul beban jihad yang sukar dan kerja berat. Para mujahidin itulah angkatan yang terpilih yang sedikit bilangannya tetapi menjadi penolong dan menjadi Ansarullah. Ada kalanya mereka itu khilap tetapi akhirnya menepati tujuan, sekiranya mereka diberi inayah dan hidayah oleh Allah".

Kisah Thalut menghadapi Jalut menjadi saksi dan bukti terhadap apa yang kita katakan ini. Bukalah Al-Quran dan bacalah tentang mereka di dalam ayat 246 hingga 252 Surah Al-Baqarah.

Oleh karena itu, persiapkanlah diri anda, bimbinglah objek dakwah dengan pendidikan yang sahih, yang benar dan periksalah mereka dengan teliti dan ujilah dengan tugas-tugas berat dan kurang disukainya, yang susah dibuatnya dan berat dipikul. Latihlah diri menjauhi syahwat, menjauhi adat-adat dan kebiasaan yang buruk.

4.6 Sunnatullah Di Dalam Dakwah

Setelah kita beransur-ansur melalui peringkat-peringkat persediaan dan tarbiyah, sesuai dengan cara, alat dan segala kemungkinan menurut kemampuan yang ada pada kita, apakah individu atau jamaah, semuanya itu hanyalah sebagai batu-bata yang masih mentah. Setelah semuanya beres, berjalanlah di atas sunnatullah dengan ibtila’, ujian dan bencana untuk membersihkan dan membedakan di antara yang asli dan palsu, antara yang benar dan yang dusta, di antara emas dan tembaga supaya orang-orang yang beriman bertambah imannya.

"Adakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan berkata: Kami telah beriman. Pada hal mereka belum diuji, dan sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka supaya Kami mengetahui orang-orang yang benar atau orang-orang yang bohong." (Ankabut: 2 – 3)

"Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga, padahal belum datang kepadamu (cobaan) sebagaimana halnya orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. "Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan (dengan bermacam-macam cobaan) sehingga berkatalah Rasul dan orang orang beriman bersamanya. Bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah sesungguhnya pertolongan Allah
itu sangat dekat". (Al-Baqarah:214)

(Dari Buku Thariqud Dakwah (Jalan Dakwah) oleh Syaikh Mustafa Masyhur)