Fenomena Akidah Politik Murji’ah di Dunia Islam

Lahirnya doktrin murji’ah muncul bersamaan dengan kemunculan ulama penguasa, yaitu di saat sistem kerajaan lahir dan sistem khalifah lenyap. Bersamaan dengan lahirnya doktrin murji’ah itu, terjadinya pemisahan antara Penguasa dengan Al-Qur’an.

Kesurupan Stadium Empat

Anda pernah melihat orang ”kesurupan”?”Alhamdulillah”, saya pernah. Pernah pula beberapa kali saya bersama kawan-kawan seksi rohani Islam kampus merukyah secara Islami kepada beberapa orang yang kesurupan. 

Tabiat Ahlul Kitab Terhadap Masyarakat Islam

Sekarang kita akan sedikit memaparkan tabiat sikap ahli Kitab dan masyarakat Islam dari aspek objektifitas yang permanen, atau dari aspek sikap-sikap sejarah yang faktual. Inilah unsur-unsur asasi yang melahirkan hukum-hukum final ini.

Menunaikan Amanat : Kekuasaan dan Jabatan

Ketika Nabi Shallahu Alaihi Wa Sallam membebaskan kota Makkah, dan menerima kunci-kunci Ka’bah dari Bani Syaibah, kemudian Nabi menyerahkan kunci-kunci tersebut kepada Bani Syaibah.

Melawan Orang-Orang Kafir

Orang-orang kafir dengan  kekufurannya, selalu memutarbalikkan permasalahan yang ada. Mereka lebih memilih beriman kepada yang bathil, dan menolak yang haq. Mereka selalu mengikuti hawa nafsunya.